خبرهای مهم

تغییر و تحول در آموزش و پرورش کلاردشت

ضمن تجلیل از خدمات علیمردان محمدزاده، طهمورث پولادی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش کلاردشت معرفی شد.

 

صفحه27 از27