چه کسی آنلاین است؟

ما 96 مهمان و یک عضو آنلاین داریم
  • ArthurKef

فراخوان "نخستین جشنواره گویندگی،دوبله و اجرا مولانا" منتشر شد

چهارشنبه, 23 تیر 1400 ساعت 19:30 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

به گزارش روابط عمومی جشنواره، فراخوان نخستین جشنواره ملی گویندگی،دوبله و اجرا مولانا منتشر شد.

دبیرخانه این دوره از جشنواره آماده دریافت آثار متقاضیان در دو بخش "رقابتی"و "ویژه" در شاخه های فیلم (گویندگی ،دوبله،اجرا و سخنوری) و ، آثار متقاضیان در زمینه (پادکست ،روایت داستان/نمایش نامه صوتی و سایر تولیدات مربوط به هنر صدا) در دو شاخه فردی وگروهی می‌باشد.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود را به دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند.

در همین رابطه مریم حسین پور، دبیر جشنواره، گفت:
جشـنواره ملی مولانا به عنوان عرصه تجلی توانمندیها و اسـتعدادهای ارزشـمند تمام علاقمندان به صدا و گویندگی و بسـتر مناسـبی برای انعکاس ظرفیتهای قابل
توجه آنهاسـت. این جشـنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و
دانشـگاه دامغان برای جلب مشـارکت حداکثری دانشـگاهیان، ارتقاء روحیه نشـاط و
پویایـی بـه ویـژه در دوران سـخت ویـروس منحـوس کروناسـت. بـر ایـن اسـاس ابعـاد
محتوایـی جشـنواره تقویـت شـده و ضمـن کاسـتن از جنبه های رقابتـی، بر جنبه های
آموزشـی آن افزوده شـده اسـت.

حسین پور همچنین اهداف جشنواره مذکور را به شرح زیر برشمرد:

الـف) تقویـت فضـای پـر نشـاط و انگیـزه فرهنگـی و هنـری در دانشـجویان،
کارکنـان، اعضـای هیئـت علمـی و تمـام جامعـه هنری کشـور
ب)توسعه و تقویت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری
ت)ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و اجتماعی
ث)شناسـایی، معرفـی، اسـتفاده و تجلیـل از نخبـگان خالـق و توانمنـد در
زمینـه دکلمـه، گویندگـی، دوبلـه، گویندگـی خبـرو سـخنوری
ج)بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روشهای اجرا و گویندگی
چ) آشنایی با پیش کسوتان عرصه اجرا و گویندگی
ه) شـکلگیری و تقویـت یـک تشـکل مانـا و صنفـی همخـوان و همپیشـه بـا نـام هنرمنـدان صـدا ایران

وی در خصوص بخش هاي جشنواره نیز گفت:

1 )بخش رقابتی:
1_گویندگی
شامل: دکلمهگویندگی تیزر تبلیغاتیخبر_ روایت داستان
2_دوبله
شامل :دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم
3_اجرا و سخنوری

بخش ویژه
ایـن بخـش ویـژه آثـار تولیـد شـده شـرکت کننـدگان در جشـنواره خواهـد بـود کـه در شـاخه هـای :
1 _پادکست
2 _روایت داستان / نمایش نامه صوتی
3 _دوبله انیمیشن و فیلم
می توانند آثار خود را ارسال نمایند.

2 )بخش غیررقابتی:
كارگاه ها و دوره های آموزشی
نشست های هم اندیشی
نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شركت كنندگان

 

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال آثار و مقررات شرکت در جشنواره، به وبسایت www.molanafestival.du.ac.ir و کانال اطلاع رسانی جشنواره در تلگرام به نشانی @molanafestival مراجعه نمایند.

خواندن 1078 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
کد: 1037