نقش شهرداریهادرتحقق حقوق شهروندي

Author :   حمید شهبازی

#دانستن_حق_مردم_است

نقش شهرداریهادرتحقق حقوق شهروندي

شهرداري ها تاچه ميزان درتحقق حقوق شهروندي نقش آفريني مي كنند؟ آيافقط نهادناظربرساخت وسازها هستند ياموثر درنحوه ي چيدمان شهري بارعايت زيبايي معماري درحفظ روحيه ي شهروندان هم هستندوموثردرحقوق شهروندي آنان.
شوراهاي اسلامي شهرچه وظايفي درقبال حقوق شهروندي دارند؟
آيافقط ناظر برشهرداري ودخل وخرج آن هستندياموثر درتدوين وتصويب مصوبات ومقرراتي درالزام شهرداري به ايفاي حقوق شهروندي هم هستند؟
حقوق شهروندي نيازاصلي جامعه ي امروزي ايران است. اين حقوق كه مجموعه اي ازامتيازات وحقوق وتكاليف شهروندان است تاازيك سوحقوق وكرامت انساني واجتماعي خودرادر جامعه شناخته وبدست آورندواز سوي ديگربه عنوان شهروند تكاليف خودرا در مقابل اجتماع شناخته وبرايفاي آن گام بر دارند. درجامعه ي شهروندمدار شهرداري ها بيشترين نقش رادر تحقق اين مهم ايفا مي كنند. درحال حاضرشوراهای اسلامی شهر كه منتخبان شهروندان هستند يااقدام به تعيين شهرداران نموده اند يادرشرف انتخاب شهردارهستند. وقرار است سکان مدیریت وتوسعه ی شهری به دست شهرداران سپرده شود. اما نکته ای که وجود دارداین است که شهرداری هاچه نقش وظیفه ای درمقابل شهروندان ,شهر ,حقوق شهروندی ومحیط شهری دارند. شهردارانی که بیشترتلاش خودراوقف عمران شهری وپاکیزه نمودن شهرکرده اند وکمتربه خلقیات احساسات ودرون شهروندان رسیدگی و توجه کرده اند. ازسوی دیگرشوراهای اسلامی شهربه عنوان مرجع تصمیم گیرندگان شهرداری ها که سیاست هاو خطوط وسرفصل شهرداری ها راتصویب ,تنظیم ونظارت می کنندچه اقداماتی برای الزام شهرداری هادرتوجه به روحیات شهروندان, شادابی مردم وزیست سالم وشاد شهروندان داشته اند و درکل برای پایداری حقوق شهروندی که منبعث ازاین پارامترها ست چه اقداماتی انجام داده اند, واقعیت مسله این است که شهرداري مهم ترين نهاد تحت كنترل شوراهاي اسلامي شهربه شمار مي رونداصل هفتم قانون اساسي وهفتم ازاصل يكصدم الي يكصد وششم اين قانون به اهميت ,نقش وجايگاه شوراهاي اسلامي پرداخته است درقانون شوراهاي اسلامي شهراين شهرداري است كه مصوبات شوراها رابه منصه ظهور مي رساند. شهرداري اداره ي امورجاري ويوميه زندگي شهروندان شهر راسامان وتنظيم مي كنند. اماواقعيت مسئله اين است كه شهرداري ها دراذهان عمومي صرفاوظيفه ي آسفالت و تمیيز كردن معابر وجمع آوري زباله رابرعهده دارند. امااين تصوري نادرست ازنهادشهرداري است. درباطن امرشهرداري است كه محيط زيست شهروندان وشادابي مردمان شهرراباخلق وخوي مختلف سامان مي دهد. شهرداري نقش تعيين كننده اي درنشروگسترش حقوق شهروندي دارد. شهرحيات زنده اي داردوبايدبه عنوان يك موجودزنده به آن نگريست. شهرفقط مجموعه اي ازسازه هانيست بلكه شهر تركيبي است ازانسانهايي بافرهنگ وآداب ورسوم مختلف كه پيوسته درجريان است ومحيط زيستي كه درزندگي مي كنند وامكاناتي كه براي بهتر زيستن ورشد وتعالي انسان وجود دارد. واقعيت مسله اين است امروزه معيار #شهردارموفق به كسي داده مي شود كه چقدردرشادي وبهتر زيستن شهروندان نقش آفريني كرده است وچه ميزان اميدبه آينده براي آنها فراهم نموده است؟ چه ميزان ازبحرانهاوآسيب هاي شهري رادرمان وحل كرده است. آسودگي شهروندان چقدر رشد داشته است. مصيبت هاي شهري چه ميزان كاسته شده است نه اينكه چه تعدادپل واتوبان ايجاد شده باشداگرچه اين امرهم براي شهر مفيداست امانكته اين است كه مخاطبين شهرداري مردم يا شهروندان هستند نه ساختمانها و سازه هاي شهر.
شهرداري شهر كيوتودرژاپن بين المانهاي شهري وبافت تاريخي شهروحتي رنگ تابلو ها وتصويرهاي شهر هارموني زيبايي ايجاد كرده است آنهاابتدابه روحيات شهروندان ميزان آسايش و رفاه آنان توجه كرده اند. شهرهای مناطق کردنشین عليرغم داشتن موقعيتي زيباكه تركيبي جالب بين كوهاي زاگرس وشهرايجاد مي شود ,فاقدهويت شهري اصيل هستند. نامتجانس بودن سازه هاي شهري وگسترش بي قواره آن باعث اين امرشده است لذاشهروندان این شهرها هر روزبااين تصويربلند مي شوند وخلقيات آنهامبتني براين پديده است لذامي توان گفت كه فشارهاي روحي و رواني ونوعي عصبانيت وخشم همواره بين آنان درجريان است. ترافيك شهري ,حاشیه نشینی,فقدان برنامه ریزی شهری,کمبودسرانه فضای سبز,فقدان فرهنگسراها ی وابسته به شهرداری ها,وجود آسیب های اجتماعی ,ساخت وسازهای نامتجانس,آلودگي هواو.. چنين امري راموجب شده است. لذاملاحظه می گرددشهرنیازمندتوجه ورسیدگی فوری به شهروندان است شهرهامحیط های زنده ای دارندکه نیازمندتوجه ورسیدگی خاص است شهروندان به علت ارتباط مستقيمي كه باشهر دارندواين شهرداري است كه نقش وافري درپايداري حقوق شهروندي ايفامي كند. اكنون شوراهاي شهر بايددست به انتخاب شهردارانی بزنند كه اين پارامترهارا لحاظ وداشته باشند يابااتخاذ سياستهاومكانيسم هاي لازم نسبت به اجراي آن قدم بردارند..